Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

In de algemene voorwaarden van de Contentkalender komen een aantal begrippen terug. Hieronder volgt een lijst van deze begrippen met de bijbehorende uitleg:

 • “De klant.” Iemand die de registratieprocedure heeft afgemaakt.
 • “De Contentkalender omgeving.” De digitale omgeving van de Contentkalender via de link https://login.contentkalender.nl/. De klant krijgt toegang tot deze omgeving met een inlogcode.
 • “Documentatie.” Alle documentatie die bij de Contentkalender hoort. Dit kan zowel schriftelijke als digitale documentatie zijn.
 • “Dienst(en).” Alle diensten die de Contentkalender B.V. aanbiedt zoals omschreven in de Contentkalender overeenkomst.
 • “De Contentkalender overeenkomst.” De overeenkomst tussen de klant en de Contentkalender B.V.. In deze overeenkomt staat welke diensten de Contentkalender B.V. levert.
 • “Algemene Voorwaarden.” De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op (het gebruik van) de Contentkalender.
 • “Gebruiker.” Een gebruiker van de Contentkalender die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van de Klant.
 • “Contentkalender B.V.” De juridische entiteit Contentkalender B.V..
 • “Loginproces.” Het proces om toegang te krijgen tot de Contentkalender. We gebruiken een beveiligde versleutelde verbinding (Secure Sockets Layer).
 • “Login-gegevens.” Een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee je als gebruiker inlogt bij de Contentkalender.
 • “Medewerker.” Iemand die uit naam van de klant of van de Contentkalender B.V. voor de klant of de Contentkalender werkt.
 • “Onvolkomenheid.” Alle tekortkomingen van de Contentkalender die het functioneren in de weg staan. Ontbreken dingen in een nieuwere versie die wel aanwezig waren in een eerdere versie? Dan zien we dit niet als een onvolkomenheid.
 • “Registratie.” Het invullen van een formulier op de website waarmee we gegevens van een toekomstige klant vastleggen.
 • “Systeemvereisten.” De minimale eisen voor de soft- of hardware zodat de Contentkalender goed werkt.
 • “Vertrouwelijke Informatie.” Vertrouwelijke informatie over de klant of de Contentkalender B.V.. Dit is in ieder geval:
  1. Informatie die schriftelijk als ‘vertrouwelijk’ is vermeld.
  2. Informatie die niet algemeen bekend is.
  3. Informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop deze informatie over gaat en/of waarvan de informatie vandaan komt.
  4. Informatie waarvan het bekend moet worden verondersteld dat het vertrouwelijke informatie betreft.
 • “Website”. De website van de Contentkalender https://contentkalender.nl/;
 • “Werkdagen”. Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag. Met uitzondering van officiële vrije dagen in Nederland.

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn standaard van toepassing op alle:

 • onderhandelingen
 • aanbiedingen
 • andere overeenkomsten

tussen de klant en de Contentkalender B.V..

Het is mogelijk om tot andere voorwaarden te komen. Bijvoorbeeld door onderhandelingen tussen de klant en de Contentkalender B.V., deze moeten dan uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door beide partijen.

2.2 De Contentkalender B.V. mag de algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Als er iets wijzigt, brengen we de klant ten minste twee (2) maanden voordat de wijzigingen ingaan op de hoogte. Dit gebeurt via de Contentkalender. Als de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen dan kan de klant de overeenkomst opzeggen. Geef dat binnen 15 dagen na de bekendmaking door. Dit kan zowel schriftelijk als via het contactfomulier op de website. Na deze 15 dagen wordt de klant geacht ingestemd te hebben met de wijzigingen.

2.3 Alle aanbiedingen of prijsopgaven die te maken hebben met de diensten die de Contentkalender levert, zijn vrijblijvend en herroepbaar.

2.4 De Contentkalender B.V. levert een digitaal abonnement op de Contentkalender. In dit abonnement is het mogelijk om de Contentkalender met één of meer gebruikers te gebruiken. Voor een abonnement heb je een (gratis) account nodig. Het abonnement op de Contentkalender gaat in op het moment dat je een e-mailbevestiging van de Contentkalender B.V. krijgt. Het account kan worden geüpgraded van één naar meerdere gebruikers. Elke extra gebruiker kost geld.

2.5 De Contentkalender B.V. mag een account zonder opgave van reden niet accepteren of bevestigen. De overeenkomst gaat dan niet in.

Artikel 3. Gebruiksrecht

3.1 de Contentkalender B.V. biedt de klant het niet-exclusieve recht om de website te gebruiken voor de bedrijfsvoering van de klant. De Contentkalender B.V. en de klant komen overeen hoeveel gebruikers de klant nodig heeft. Het gebruikersrecht houdt in dat de klant gebruik mag maken van alle informatie op de website.

3.2 Het gebruiksrecht begint op het moment dat de klant de overeenkomst met de Contentkalender B.V. aangaat.

3.3 De klant gebruikt de website en de Contentkalender in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

3.4 De Contentkalender B.V. mag naar eigen inzicht de Contentkalender vernieuwen. De Contentkalender B.V. stelt de klant hiervan op tijd op de hoogte. Bijvoorbeeld als het gaat over updates en/of upgrades als deze invloed hebben op het gebruik van de Contentkalender. De Contentkalender B.V. bepaalt of updates en/of upgrades van belang zijn voor de klant.

Artikel 4. Reikwijdte van het gebruiksrecht

4.1 De klant mag geen toestemming geven dat het account wordt gebruikt door iemand anders dan de klant en haar medewerkers. Onder medewerkers vallen ook eventuele derden die de klant heeft ingehuurd.

4.2 De klant mag de Contentkalender niet gebruiken met meer gebruikers dan in de overeenkomst staat beschreven.

4.3 De klant mag niet de rechten of verplichtingen die voortkomen uit de overeenkomst of de algemene Voorwaarden overdragen aan derden.

Artikel 5. Duur en einde Overeenkomst

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar. Tenzij beide partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen in de overeenkomst.

5.2 De klant kan kiezen voor een automatische verlenging of een handmatige verlenging. Beide opties kan je aangeven in de Contentkalender. Standaard staat deze keuze ingesteld op automatisch verlengen.

5.3 Wordt de overeenkomst opgezegd? Dan heeft de klant tot op de laatste dag van de overeenkomst de mogelijkheid de gegevens die in de Contentkalender staan te exporteren.

5.4 De overeenkomst wordt onmiddellijk opgezegd op het moment dat de klant aangeeft niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. De overeenkomst eindigt ook als de Contentkalender B.V. kan afleiden dat de klant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit kan zijn op het moment dat (de onderneming van) de klant:

 • zijn activiteiten staakt
 • geliquideerd wordt
 • surséance van betaling wordt verleend
 • failliet wordt verklaard of een verzoek hiervoor doet bij de gerechtelijke instanties.

5.5 De klant moet de verplichtingen uit de overeenkomst nakomen. Als de Contentkalender B.V. merkt dat de verplichtingen niet nagekomen worden, dan volgt er een ingebrekestelling. Na het versturen van deze ingebrekestelling heeft de klant een termijn van dertig (30) kalenderdagen om aan de verplichtingen te voldoen. Lukt het niet om hieraan te voldoen? Dan staat het de Contentkalender B.V. vrij om de overeenkomst schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden

5.6 Als de overeenkomst wordt beëindigd naar aanleiding van artikel 5.2, 5.4 en 5.5 hoeft de Contentkalender B.V. geen schadevergoeding te betalen.

5.7 Als de overeenkomst beëindigd wordt, moet de klant per direct stoppen met het gebruik van de Contentkalender. Een beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook verplicht de Contentkalender B.V. niet tot terugbetaling.

5.8 De looptijd van de overeenkomt wijzigt niet door het toevoegen van meer gebruikers.

5.9 Het verminderen van het aantal gebruikers kan alleen aan het einde van de overeenkomst. De klant moet tenminste een (1) maand voor het einde van de overeenkomst aangeven hoeveel gebruikers er zijn.

5.10 Het aantal gebruikers wordt niet vermindert als de klant dit niet op tijd aangeeft. Dan geldt het aantal actieve gebruikers zoals bekend is bij de Contentkalender B.V.. Geef je dit wel op tijd door? De vergoeding hangt dan af van het nieuwe aantal gebruikers.

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventuele heffingen vanuit de overheid die voor rekening van de klant komen.

6.2 de Contentkalender B.V. mag de prijzen zoals genoemd in artikel 7 één (1) keer per half jaar aanpassen. We informeren op tijd over prijswijzigingen via de Contentkalender of via een ander medium. De klant verklaart hierbij automatisch akkoord te gaan met de prijswijziging als deze (maximaal) gelijke blijft met het CBS Consumentenprijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2005 = 100). Bij een prijswijziging boven dit genoemde prijsindexcijfer mag de klant de overeenkomst opzeggen. Dit moet schriftelijk of via de Contentkalender binnen een maand (30 kalenderdagen) na de aankondiging van de wijziging.

6.3 Is de opzegging niet binnen een maand (30 kalenderdagen) verstuurd? Dan gaan we er van uit dat de klant akkoord gaat met de prijswijziging.

6.4 Een klant kan per factuur betalen. De factuur is op te vragen via de applicatie.

6.5 De klant betaalt één totaalbedrag aan de Contentkalender B.V. om ieder jaar de applicatie te gebruiken.

6.6 Als een klant deze jaarlijkse kosten niet betaalt, heeft de Contentkalender B.V. het recht om de functionaliteit van de Contentkalender te beperken. Ook sturen we een verzoek tot betaling . Wordt er nog niet betaald? Dan wordt de toegang tot de Contentkalender geblokkeerd. De klant blijft de Contentkalender B.V. de overeengekomen kosten verschuldigd.

6.7 Om weer toegang te krijgen tot de Contentkalender moet de klant binnen twee (2) maanden een schriftelijk verzoek indienen. De Contentkalender B.V. brengt tweehonderdvijftig (250) euro in rekening voor het weer activeren van het account. Het activeren gebeurt nadat alle kosten zijn voldaan.

6.8 Komt de klant de betalingsverplichtingen niet (of niet op tijd) na, is de klant in verzuim. Hiervoor is geen verdere ingebrekestelling nodig. De klant is vanaf dan het overeengekomen bedrag schuldig. Met een rente van 1.5% per maand, of gedeelte van de maand.

6.9 Alle kosten die de Contentkalender B.V. maakt omdat een klant zijn betalingsverplichting niet nakomt , zijn voor rekening van de klant. Dit zijn zowel de kosten waar een rechter aan te pas komt en de kosten waar geen rechter aan te pas komt. Bijvoorbeeld de advocaatkosten en/of de incassokosten. Alle kosten die de Contentkalender B.V. maakt buiten de rechter om, worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.

Artikel 7. Vergoeding

7.1 Omdat de klant een overeenkomst aangaat met de Contentkalender B.V. is een vergoeding verschuldigd. Zowel de frequentie als de hoogte van de vergoeding worden bepaald in de Contentkalender Overeenkomst.

7.2 De vergoeding moet betaald worden ongeacht of de klant de Contentkalender gebruikt.

Artikel 8. Verplichtingen de Contentkalender B.V.

8.1 De Contentkalender B.V. zorgt voor een regelmatige back-up van de gegevens die de klant heeft ingevoerd in de Contentkalender.

8.2 De Contentkalender B.V. zorg ervoor dat de gegevens die de klant heeft ingevoerd in de Contentkalender zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, worden beveiligd tegen:

 1. verlies
 2. diefstal
 3. ongeautoriseerde toegang, en
 4. wijziging door niet-Gebruikers.

8.3 De Contentkalender B.V. zorgt ervoor dat derden niet bij de gegevens van de individuele klant kunnen komen. Tenzij de Contentkalender B.V. dit volgende de wet of volgens een uitspraak van de rechter verplicht is. Werknemers van de Contentkalender B.V. zijn geen derden.

Artikel 9. Verplichtingen van de klant

9.1 Een klant geeft de Contentkalender B.V. alle informatie en medewerking die nodig is voor het behoud van de aangeboden diensten. Hieronder valt het doorgeven van ten minste de juiste gegevens van naam, adres en de vestigingsplaats.

9.2 Klant is verplicht om zich te houden aan de gebruiksregels van artikel 11 .

9.3 Komt de klant zijn verplichtingen niet na? Dan mag de Contentkalender B.V. het gebruik van de Contentkalender beperken. Dit staat beschreven in artikel 6.6.

9.4 De klant is zelf verantwoordelijk om de Contentkalender goed te laten functioneren. Zorg voor:

 1. de juiste hard- en software
 2. configuratie
 3. randapparatuur
 4. Een internetverbinding

9.5 De klant garandeert dat zijn gebruikte apparatuur en software voldoet aan de systeemvereisten. De klant is zelf verantwoordelijk om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 10. Gegevens

10.1 Alle gegevens die de klant heeft ingevoerd in de Contentkalender worden opgeslagen in een databank. Deze databank staat onder beheer van een door de Contentkalender B.V. ingeschakelde derde.

10.2 De klant blijft altijd eigenaar van deze ingevoerde gegevens.

10.3 Een klant is zelf verantwoordelijk voor een regelmatige back-up van alle gegevens in de Contentkalender. De Contentkalender B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor de kosten van het herstellen van beschadigde of verloren gegevens. Of voor de (gevolg)schade of gederfde winsten van de klant.

10.4 Een klant kan de Contentkalender B.V. vragen om tegen betaling een export te maken van de gegevens. Dit kan tot 28 dagen na het einde van de overeenkomst. De klant geeft met dit verzoek automatisch toestemming aan de Contentkalender B.V. om de gegevens in te zien. Bovenstaande geldt niet voor een proefabonnement.

10.5 Artikel 10.4 geldt niet als de Contentkalender B.V. nooit een betaling heeft ontvangen van de klant.

10.6 De Contentkalender B.V. houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn voor de door de klant ingevoerde gegevens. Na deze termijn mag de Contentkalender B.V. de gegevens verwijderen. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de klant en de Contentkalender B.V.

10.7 Daarnaast mag de Contentkalender B.V. anonieme gebruikersstatistieken gebruiken om de applicatie te verbeteren.

Artikel 11. Gebruiksregels

11.1 De klant zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) de Contentkalender B.V. bij het gebruik van de Contentkalender. De Contentkalender B.V. bepaalt of er schade is ontstaan door het gebruik van de Contentkalender. De klant mag geen handelingen doen waarvan aangenomen kan worden dat deze handelingen schade kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) de Contentkalender B.V..

11.2 Het is de klant niet toegestaan de Contentkalender te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de voorwaarden van de Contentkalender.

11.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de ingevoerde gegevens in de Contentkalender plaatst.

11.4 Een klant is verplicht de Contentkalender zo te gebruiken dat de opgeslagen hoeveelheid informatie en het gemaakte volume van het datatransport niet bovenmatig afwijkt van het gemiddelde gebruik van de Contentkalender. Dit gemiddelde wordt door de Contentkalender B.V. bepaald op basis van het gebruik van andere klanten. Wijkt het gebruik van één (1) klant bovenmatig af? Dan neemt de Contentkalender B.V. contact op met de klant. De Contentkalender B.V. probeert dan nieuwe voorwaarden met deze klant overeen te komen. Komt er geen nieuwe overeenkomst tot stand? Dan mag de Contentkalender B.V. het gebruik van de Contentkalender voor de klant beperken.

Artikel 12. Ondersteuning

12.1 Een klant heeft recht op ondersteuning bij de Contentkalender zolang de overeenkomst duurt.

12.2 Ondersteuning is het recht op het raadplegen van documentatie. Het is 24 uur per dag mogelijk om vragen te stellen via de omgeving van de Contentkalender. Een klant heeft ook recht op telefonische ondersteuning tijdens kantooruren. Op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur). De ondersteuning gaat over de functionaliteit van de Contentkalender diensten bij eigenlijk gebruik door de Gebruiker.

12.3 Ondersteuning omvat niet:

 • diensten voor het afstellen of inrichten van systeemconfiguraties, hardware en netwerken
 • structureel werk zoals het bepalen van projecten, communicaties en taken
 • ondersteuning op locatie
 • het op verzoek van Klant uitbreiden van de functionaliteit van de Contentkalender
 • het converteren van bestanden;
 • installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de overeenkomst omschreven diensten;
 • Ondersteuning voor (bedienings-) software van andere producenten dan de Contentkalender B.V., waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart;
 • bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de werking van de Contentkalender;
 • het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;
 • Ondersteuning voor de internetverbinding;
 • Ondersteuning in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt.

12.4 Ondersteuning mag slechts worden aangevraagd door een gebruiker.

12.5 Alvorens telefonisch contact op te nemen met de Contentkalender B.V. voor ondersteuning, moet de gebruiker eerst de gebruikelijke documentatie gelezen hebben en actief naar een oplossing hebben gezocht.

12.6 Om goede ondersteuning te leveren mag (een medewerker van) de Contentkalender B.V. in de gegevens van de klant kijken. Hiervoor zal de Contentkalender B.V. gebruik maken van een gecertificeerd partneraccount.

12.7 Een klant kan de Contentkalender B.V. vragen om te helpen met werkzaamheden zoals genoemd in artikel 12.3. De kosten hiervoor zal de Contentkalender B.V. apart in rekening brengen. Deze komen naast de standaard vergoeding zoals beschreven in artikel 7 en volgen de prijzen zoals geldend bij de Contentkalender B.V..

Artikel 13. Beschikbaarheid

13.1 De Contentkalender B.V. spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Contentkalender.

13.2 De Contentkalender B.V. kan niet garanderen dat de Contentkalender altijd zonder fouten werkt en volledig storingsvrij is. De Contentkalender B.V. kan wel garanderen dat ze alles doet wat redelijkerwijs nodig is om deze storingen te verhelpen, tenzij de storing aan derden te wijten is.

13.3 De Contentkalender B.V. mag de Contentkalender (tijdelijk) buiten werking stellen als dit nodig is voor onderhoud van de Contentkalender. de Contentkalender B.V. mag dit eenzijdig beslissen en zonder voorafgaande bekendmaking bepalen, zonder dat een klant daarvoor een schadevergoeding mag eisen. de Contentkalender B.V. spant zich in dit tot een minimum te beperken en als het mogelijk is dit ruim van tevoren te melden aan de klant.

Artikel 14. Login Procedure

14.1 Klant is verplicht de Login Procedure te volgen.

14.2 De Contentkalender B.V. mag de Login Procedure naar eigen inzicht aanpassen. de Contentkalender B.V. zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

14.3 De klant dient zorgvuldig om te gaan met de login gegevens. Het beheer van deze gegevens is volledig de verantwoordelijkheid van de klant. De Login Gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Op de login gegevens berust een geheimhoudingsplicht. Een klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de eigen login gegevens. Alle handelingen van gebruikers die beschikken over de login gegevens van de klant zijn voor rekening en risico van de klant.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op de website en in de Contentkalender zijn het exclusieve eigendom van de Contentkalender B.V. of diens licentiegever(s). Dit geldt ook voor alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie over de Contentkalender. Geen van de bepalingen die in deze voorwaarden of in de overeenkomst staan kan zo opgevat worden dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de klant.

15.2 Een klant mag een aanduiding van intellectuele eigendomsrechten, in de Contentkalender of op de website, (zoals bijvoorbeeld een logo) niet wijzigen, verwijderen of onherkenbaar maken. Ook mag een klant het merk, het ontwerp of de domeinnaam van de Contentkalender (c.q. de Contentkalender B.V.) niet gebruiken of registreren in een ander land, waar ook ter wereld. Dit geldt ook voor alle overeenstemmende namen of tekens.

15.3 Als een klant beschuldigd wordt door een derde van inbreuk op geldende rechten met normaal gebruik van de Contentkalender, dan vrijwaart de Contentkalender B.V. de klant voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe een klant wordt veroordeeld. Dit geldt alleen voor de kosten die verband houden met een (vermeende) inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van deze. De klant moet de Contentkalender B.V. dan wel onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van zo’n rechtsvordering. Een klant moet aan de Contentkalender B.V. toestaan naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen. Ook moet een klant alle relevante informatie en andere medewerking aan de Contentkalender B.V. verstrekken.

15.4 Als een klant een gerechtelijk verbod is opgelegd, zoals bedoelt in artikel 15.3, of als de Contentkalender B.V. van mening is dat de kans bestaat dat de Contentkalender het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering. Dan mag de Contentkalender B.V., naar eigen keuze en voor eigen rekening:

 1. Voor een klant het recht te verkrijgen de Contentkalender te blijven gebruiker,
 2. de Contentkalender te vervangen of aan te passen, zodat deze niet langer inbreuk maakt. Zo’n aanpassing mag de functionaliteit van de Contentkalender niet wezenlijk wijzigen,
 3. Als 1 of 2 redelijkerwijs niet haalbaar zijn, dan mag de Contentkalender B.V. de overeenkomst wijzigen zodat de functionaliteiten die inbreuk maken verwijderd worden.

15.5 de Contentkalender B.V. is niet verantwoordelijk voor een vordering, of een vrijwaring van de vordering als:

 1. een klant de Contentkalender gebruikt met software die niet door de Contentkalender B.V. is aangeleverd. Zodat de vordering geen verband houdt met de Contentkalender op zichzelf;
 2. een klant de Contentkalender onjuist gebruikt, of gebruikt op een wijze die niet beschreven is in de documentatie;
 3. een klant wijzigingen heeft laten doorvoeren in de Contentkalender door iemand anders dan de Contentkalender B.V.
 4. een klant door de instructies van de Contentkalender B.V. te volgen, zichzelf kan vrijwaren van een vordering

15.6 Een klant erkent en aanvaardt artikel 16 en 17 en erkent hierbij dat deze volledig zijn.

15.7 de Contentkalender B.V. mag technische voorzieningen doorvoeren om (intellectuele eigendomsrechten op de) de Contentkalender en documentatie te beschermen. Een klant mag deze beschermingen niet omzeilen of verwijderen.

15.8 de Contentkalender B.V. mag een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om te controleren of een klant zich houdt aan de voorwaarden. Deze controle moet wel plaatsvinden tijdens de gebruikelijke kantooruren. Ook mag deze controle de gebruikelijke werkzaamheden van de klant niet onredelijk belemmeren. de Contentkalender B.V. stelt een onafhankelijke deskundige aan om deze controle uit te voeren. Een klant moet aan deze deskundige medewerking verlenen. Deze medewerking bestaat uit toegang tot alle informatie, ondersteuning, gebouwen en systemen die een deskundige nodig heeft om een goede controle uit te voeren. De deskundige zal de bevindingen presenteren aan de Contentkalender B.V.. Deze bevindingen mogen alleen betrekking hebben op de controle of de klant de overeenkomst nakomt. In geen enkel geval mag de deskundige andere informatie delen dan de informatie die de deskundige tijdens de controle heeft gevonden. De kosten van deze controle zijn voor rekening van de Contentkalender B.V., tenzij de controle aantoont dat de klant de voorwaarden niet nakomt. In dat geval komen de kosten van de controle voor rekening van de klant.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 de Contentkalender B.V. is alleen aansprakelijk voor schade als deze genoemd is in de volgende leden van dit artikel. Deze beperkte aansprakelijkheid geldt niet als de wet anders bepaalt.

16.2 In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van de Contentkalender B.V. in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 500.000,- per schade toebrengende gebeurtenis. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van de Contentkalender B.V. in ieder geval beperkt tot €50.000,- per schade toebrengende gebeurtenis. Een reeks van gebeurtenissen telt in beide gevallen als een gebeurtenis.

16.3 de Contentkalender B.V. is nooit aansprakelijk voor:

 1. schade bij gebruik van een gratis overeenkomst met de Contentkalender;
 2. indirecte schade;
 3. gederfde winst;
 4. gemiste besparingen;
 5. verminderde goodwill;
 6. schade door bedrijfsstagnatie;
 7. schade als gevolg van aanspraken van klanten van de Klant;
 8. verminking of verlies van data;
 9. schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan de Contentkalender B.V. voorgeschreven zaken, materialen of software van derden;
 10. schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan de Contentkalender B.V. voorgeschreven afnemers;
 11. voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien de Contentkalender B.V. in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

16.4 de Contentkalender B.V. is nooit aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook als de Contentkalender tijdelijk niet (volledig) beschikbaar is.

16.5 de Contentkalender B.V. is nooit aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook als er schade geleden wordt door het niet werken van apparatuur (of programma’s). Dit geldt voor apparatuur van de klant, van de Contentkalender B.V. of van derden. Een werkende internetverbinding valt binnen deze bepaling.

16.6 de Contentkalender B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die in de Contentkalender worden geplaatst.

16.7 Als de Contentkalender B.V. geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is de aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van alle in de zes (6) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Klant gefactureerde bedragen. Eventuele creditering die de Contentkalender B.V. al in rekening heeft gebracht worden hier nog vanaf getrokken. Als de Contentkalender B.V. ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van de Contentkalender B.V. in ieder geval beperkt is tot €10.000,-

16.8 De klant erkent en aanvaardt dat de vergoeding is vastgesteld voor de Contentkalender Diensten, met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking.

16.9 De klant erkent en aanvaardt dat de Contentkalender nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kan zijn. Ook erkent en aanvaardt de klant dat niet alle onvolkomenheden zullen/kunnen worden hersteld.

16.10 De klant vrijwaart de Contentkalender B.V. voor aanspraken van derden die voortkomen uit of verband houden met de Contentkalender overeenkomst of de algemene voorwaarden.

16.11 de Contentkalender B.V. kan alleen aansprakelijk gesteld worden door een klant als deze de Contentkalender B.V. schriftelijk op de hoogte stelt van de tekortkoming. Hierbij moet een redelijke termijn in acht genomen worden waarin de Contentkalender B.V. in staat moet zijn de tekortkoming te herstellen. Als de Contentkalender B.V. verzuimt de tekortkoming te herstellen, dan pas kan de klant de Contentkalender B.V. aansprakelijk stellen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Contentkalender B.V. in staat is adequaat te reageren.

16.12 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval als de klant verzuimt maatregelen te nemen om:

 1. de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken;
 2. te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat;
 3. indien de klant nalaat de Contentkalender B.V. zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

16.13 Als de klant de Contentkalender B.V. niet binnen 24 maanden na het opmerken van de tekortkoming op de hoogte stelt van een vordering, vervalt de vordering.

Artikel 17. Privacy

17.1 Als de klant persoonsgegevens van derden verzamelt en daarvoor de Contentkalender gebruikt, dan is de klant zelf verantwoordelijk voor een juiste verwerking van deze persoonsgegevens. de Contentkalender B.V. zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van en in overeenstemming met de klant, waaronder mede begrepen het bepaalde in de overeenkomst.

17.2 Een klant vrijwaart de Contentkalender B.V. van alle aanspraken die een derde aan de Contentkalender B.V. voorlegt. Als deze aanspraken betrekking hebben op een schending van de verwerking van persoonsgegevens, zoals deze staan beschreven in de wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Dit geldt natuurlijk alleen voor schendingen die niet toe te rekenen zijn aan de Contentkalender B.V..

Artikel 18. Geheimhouding

18.1 Zowel de klant als de Contentkalender B.V. maakt vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar en gebruikt deze niet voor een ander doel deze informatie is verkregen.

18.2 Zowel de klant als de Contentkalender B.V. neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie of gegevens:

 1. die de klant al in bezit had, voordat de Contentkalender B.V. deze aan de klant gaf
 2. die onafhankelijk door de klant zijn ontwikkeld, zonder dat de Contentkalender B.V. daaraan bijdroeg
 3. die algemeen bekend zijn of bekend zijn gemaakt, zonder dat met die bekendmaking de geheimhouding is geschonden.
 4. die door een derde aan de klant zijn verstrekt, zonder dat deze derde daarmee een geheimhoudingsplicht schendt

18.3 De geheimhoudingsplicht geldt niet als de vertrouwelijke informatie openbaar gemaakt moet worden. Dit kan gebeuren bij door een wetsvoorstel, een verordening of gerechtelijk bevel of doordat de overheid dit besluit. De ontvangende partij moet zich tot het uiterste inzetten om deze openbaarmaking te beperken en is verplicht de betrokken partij op de hoogte te brengen voordat de informatie openbaar wordt.

18.4 Zowel de klant als de Contentkalender B.V. zorgen ervoor dat hun medewerkers (of ingeschakelde derde partijen) deze geheimhoudingsplicht nakomen.

Artikel 19. (leverings)termijnen

19.1 Alle (leverings)termijnen worden door de Contentkalender B.V. naar beste weten vastgesteld en gecommuniceerd naar de klanten. Zodra de Contentkalender B.V. weet dat de (leverings)termijn niet gehaald gaat worden, dan zal zij de klant op de hoogte brengen waar nodig. Een klant heeft geen enkele recht op schadevergoeding in verband met een verlate levering. Ook heeft de Contentkalender B.V. altijd het recht om deelleveringen uit te voeren.  

Artikel 20. Uitsluiting

20.1 de Contentkalender B.V. geeft geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden dan diegene die uitdrukkelijk worden genoemd in deze voorwaarden. de Contentkalender B.V. wijst ook alle andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Contentkalender af.

Artikel 21. Overmacht

21.1 Een klant is niet verplicht de contractuele verplichtingen na te komen als er sprake is van overmacht. Onder overmacht verstaan we onder meer: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, transportproblemen en stakingen. De betalingsverplichting is hierop een uitzondering, deze moet altijd voldaan worden.

21.2 Voldoet de Contentkalender B.V. al (gedeeltelijk) aan haar verplichtingen, of kan de Contentkalender B.V. door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen. Dan mag de Contentkalender B.V. het gedeelte waar wel aan voldaan is factureren. Een klant moet hieraan voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

21.3 Zodra duidelijk is dat de situatie van overmacht langer dat 6 weken duurt, mag de klant de overeenkomst beëindigen. Dit kan zonder dat de klant hiermee schadeplichtig is.

Artikel 22. Overige bepalingen

22.1 de Contentkalender B.V. mag de rechten op plichten die voorvloeien uit deze overeenkomst overdragen aan een derde. Dit kan een dochteronderneming zijn of een derde die de Contentkalender B.V. inschakelt. Als de Contentkalender B.V. dit overdraagt blijven dezelfde voorwaarden van toepassing op de klant.

22.2 Alle verdere informatie of andere mededelingen in verband met de diensten van de Contentkalender moeten schriftelijk of via de Contentkalender medegedeeld worden. Gebeurt dit schriftelijk dan gaat dit via het adres wat bekend is.

22.3 Het kan voorkomend dat er een bepaling in de algemene voorwaarden of in de overeenkomst staat die in strijd is met de wet, of op een andere manier nietig is. Als dit het geval is, dan is deze bepaling opzichzelfstaand en is niet meer van toepassing. de Contentkalender B.V. en de klant zullen dan samen overleggen om een nieuwe bepaling op te stellen die dezelfde strekking heeft, maar niet meer in strijd is met de wet, of op een andere manier nietig is. De overige bepalingen blijven dan wel onverminderd van kracht.

22.4 Als de Contentkalender B.V. verzuimt om één (of meerdere) van deze bepalingen te handhaven, of als de Contentkalender B.V. daarin vertraagd is, dan betekent dat niet dat de Contentkalender B.V. afstand doet van deze bepalingen. Indien klant of de Contentkalender B.V. afstand doet van een of meerdere van deze bepalingen, dan betekent dat niet dat hij daarmee afstand doet van alle andere bepalingen.

22.5 De overeenkomst en de algemene voorwaarden geven alle gemaakte afspraken omtrent de Contentkalender volledig weer. Ook vervangen ze alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling. Met uitzondering van hetgeen wat genoemd is in artikel 2.2 en artikel 6.2 kan de overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst. Deze moet door zowel de klant als de Contentkalender B.V. worden ondertekend.

22.6 Als de klant andere voorwaarden heeft die geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn op de overeenkomst, dan worden deze nadrukkelijk van de hand gewezen door de Contentkalender B.V.. Dit geldt natuurlijk niet als de Contentkalender B.V. ze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

22.7 Iedere vorm van communicatie tussen de Contentkalender B.V. en Klant mag elektronisch geschieden. De uitzonderingen hierop staan vastgelegd in de wet, of staan vermeld in de algemene voorwaarden of de overeenkomst.

22.8 De door de Contentkalender B.V. opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.

22.9 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de klant, komt dit voor risico van Klant, ook als de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Op de Contentkalender Voorwaarden en de Contentkalender Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de algemene voorwaarden of de overeenkomst worden bij een bevoegde rechter in Utrecht voorgelegd. Dit geldt ook voor alle geschillen met betrekking tot de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid van de algemene voorwaarden of de overeenkomst.