Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van de ContentKalender B.V., gevestigd te Goeman Borgesiuslaan 77 (3515ET) in Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 69589445. BTW nummer: 8579.30.357.B.01. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten tot levering van diensten door Contentkalender B.V.

Artikel 1. Begrippen

In de Algemene Voorwaarden van de Contentkalender B.V. komen een aantal begrippen terug. Hieronder volgt een lijst van deze begrippen met de bijbehorende uitleg:

 1. “Algemene Voorwaarden.” Onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing op zijn levering van de Diensten en integraal onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
 2. “Contentkalender” De digitale softwareapplicatie Contentkalender, zoals geleverd door de Contentkalender B.V.
 3. “Contentkalender B.V.” De juridische entiteit Contentkalender B.V.
 4. “Contentkalender Omgeving.” De digitale omgeving van de Contentkalender via de link https://contentkalender.app. De Klant krijgt toegang tot deze omgeving met een inlogcode.
 5. “Documentatie.” Alle documentatie die bij de Contentkalender hoort, zoals aangeleverd door de Contentkalender B.V. Dit kan zowel schriftelijke als digitale documentatie zijn.
 6. “Dienst(en).” Alle diensten die de Contentkalender B.V. aanbiedt zoals omschreven in de Overeenkomst, waaronder levering van de Contentkalender.
 7. “Overeenkomst.” De overeenkomst tot levering van de Diensten tussen de Klant en de Contentkalender B.V.
 8. “Gebruiker.” Een eindgebruiker die ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van de Klant gebruik maakt van de Diensten.
 9. “Klant.” De natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in uitoefening van beroep of bedrijf waarmee Contentkalender de Overeenkomst sluit.
 10. “Overeenkomst.” De overeenkomst tot levering van de Diensten tussen de Klant en de Contentkalender B.V.
 11. “Vertrouwelijke Informatie.” Vertrouwelijke informatie over de Klant of de Contentkalender B.V.. Dit is in ieder geval:
  1. Informatie die schriftelijk als ‘vertrouwelijk’ is vermeld of gemarkeerd; en
  2. Informatie waarvan de ontvangende partij wist of had moeten weten dat het vertrouwelijke informatie betreft.
 12. “Werkdagen”. Werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag. Met uitzondering van officiële vrije en feestdagen in Nederland.

Artikel 2. Aanbieding en Overeenkomst

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn standaard van toepassing op alle:

 • aanbiedingen en offertes van de Contentkalender B.V.
 • overeenkomsten tussen de Klant en de Contentkalender B.V..

Het is mogelijk om tot andere voorwaarden te komen. Bijvoorbeeld door onderhandelingen tussen de Klant en de Contentkalender B.V., deze moeten dan uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door beide partijen.

2.2 De Contentkalender B.V. mag de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Als er iets wijzigt, brengt de Contentkalender B.V. de Klant ten minste een (1) maand voordat de wijzigingen ingaan op de hoogte. Dit gebeurt via de Contentkalender, via e-mail of een bericht op de Website. Als de Klant niet akkoord gaat met de wijzigingen dan kan de Klant de Overeenkomst binnen 15 dagen na bekendmaking van de wijzigingen schriftelijk opzeggen. Dit kan zowel schriftelijk via e-mail als via het contactfomulier op de Website. Na deze 15 dagen wordt de Klant geacht ingestemd te hebben met de wijzigingen.

2.3 Alle aanbiedingen of prijsopgaven van de Contentkalender B.V., zijn vrijblijvend en herroepbaar.

2.4 De Contentkalender B.V. levert een digitaal abonnement op de Contentkalender. In dit abonnement is het mogelijk om de Contentkalender met één of meer Gebruikers te gebruiken. Voor een abonnement heeft de Klant een (gratis) account nodig. De Overeenkomst met het abonnement op de Contentkalender gaat in op het moment dat de Klant, na registratie op de Website, een e-mailbevestiging van de Contentkalender B.V. krijgt. Het account kan worden geüpgraded van één naar meerdere Gebruikers (sub-accounts). Elke extra Gebruiker kost geld.

2.5 Sub-accounts van Gebruikers zijn voor individueel gebruik en persoonsgebonden. Het is niet toegestaan om met meerdere personen gebruik te maken van een enkel sub-account. Het gebruik van (sub-)accounts door de Klant en/of Gebruikers valt onder de verantwoordelijkheid en is voor risico van de Klant. De Contenkalender B.V. mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf de (sub-)accounts onder leiding en toezicht van de Klant gebeurt.

2.6 Als logingegevens van een (sub-)account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal de Klant direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig en wenselijk zijn om misbruik van het (sub-)account te voorkomen. Ook zal de Klant direct melding maken bij de Contenkalender B.V., zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik.

2.7 De Contentkalender B.V. mag een Klant zijn registratie voor een account zonder opgave van reden weigeren. De Overeenkomst tussen partijen komt dan niet tot stand.

Artikel 3. Gebruiksrecht

3.1 De Contentkalender B.V. biedt de Klant het niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare recht om de Diensten gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van en voor de duur van de Overeenkomst. De Contentkalender B.V. en de Klant komen overeen hoeveel gebruikers de Klant nodig heeft. Onder het gebruiksrecht vallen ook toekomstige updates van de Diensten.

Artikel 4. Reikwijdte van het gebruiksrecht

4.1 De Klant mag geen toestemming geven dat een account wordt gebruikt door iemand anders dan de Klant en haar medewerkers. Onder medewerkers vallen ook eventuele derden die de Klant heeft ingehuurd.

4.2 De klant mag de Contentkalender niet gebruiken met meer Gebruikers dan in de Overeenkomst staat beschreven.

Artikel 5. Duur en einde Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) jaar. Tenzij beide partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Overeenkomst.

5.2 De Klant kan kiezen voor een automatische verlenging of een handmatige verlenging. Beide opties kan de Klant aangeven in de Contentkalender. Standaard staat deze keuze ingesteld op automatisch verlengen.

5.3 Wordt de Overeenkomst opgezegd? Dan heeft de Klant tot op de laatste dag van de Overeenkomst de mogelijkheid de gegevens die in de Contentkalender staan te exporteren. Na het einde van de Overeenkomst wordt het account van de Klant ontoegankelijk en heeft de Contentkalender B.V. na 28 dagen het recht om alle gegevens van de Klant te verwijderen.

5.4 Wanneer de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en een betalingstermijn overschrijdt heeft de Contentkalender B.V. heeft het recht om de Overeenkomst onmiddellijk op te zeggen of te ontbinden. Dit is ook het geval op het moment dat de Klant aangeeft niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen of wanneer de Contentkalender B.V. redelijkerwijs kan afleiden dat de Klant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit kan zijn op het moment dat (de onderneming van) de Klant:

 • zijn activiteiten staakt
 • geliquideerd wordt
 • surséance van betaling wordt verleend
 • failliet wordt verklaard of een verzoek hiervoor doet bij de gerechtelijke instanties.

5.5 De Klant moet de verplichtingen uit de Overeenkomst nakomen. Als de Contentkalender B.V. merkt dat de verplichtingen niet nagekomen worden, dan volgt er een ingebrekestelling. Na het versturen van deze ingebrekestelling heeft de Klant de in de ingebrekestelling opgenomen redelijke termijn om aan de verplichtingen te voldoen Indien de Klant hier niet aan voldoet staat het de Contentkalender B.V. vrij om de Overeenkomst schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen of te ontbinden.

5.6 Als de Overeenkomst wordt beëindigd naar aanleiding van artikel 5.2, 5.4 en 5.5 hoeft de Contentkalender B.V. geen schadevergoeding te betalen.

5.7 Als de Overeenkomst beëindigd wordt, moet de Klant per direct stoppen met het gebruik van de Diensten. Een beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook verplicht Contentkalender B.V. niet tot terugbetaling. Indien de overeenkomst door de Klant of door de Contentkalender B.V. ontbonden wordt zal dit niet leiden tot enige ongedaanmakingsverplichting aan de zijde van de Contentkalender B.V.

5.8 De looptijd van de Overeenkomt wijzigt niet door het toevoegen van meer gebruikers.

5.9 Het afhalen van het aantal Gebruikers kan alleen aan het einde van lopende termijn de Overeenkomst. De Klant moet tenminste een (1) maand voor het einde van de Overeenkomst aangeven hoeveel gebruikers er worden afgeschaald.

5.10 Het aantal Gebruikers wordt niet vermindert als de Klant dit niet op tijd aangeeft. Dan geldt het aantal aangeschafte Gebruikers zoals bekend is bij de Contentkalender B.V.

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en exclusief eventuele heffingen vanuit de overheid die voor rekening van de Klant komen.

6.2 De Contentkalender B.V. mag de prijzen zoals genoemd in artikel 7 één (1) keer per half jaar aanpassen. De Contentkalender B.V. informeert op tijd over prijswijzigingen via de Contentkalender, via de Website of via e-mail. De Klant verklaart hierbij automatisch akkoord te gaan met de prijswijziging als deze (maximaal) gelijke blijft met het CBS Consumentenprijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2005 = 100). Bij een prijsstijging boven dit genoemde prijsindexcijfer mag de Klant de Overeenkomst opzeggen. Dit moet schriftelijk of via de het contactformulier van de Contentkalender binnen een maand (30 kalenderdagen) na de aankondiging van de wijziging.

6.3 Indien de opzegging niet binnen een maand (30 kalenderdagen) verstuurd is gaat de Contentkalender B.V. er van uit dat de Klant akkoord gaat met de prijswijziging.

6.4 Een Klant kan per factuur betalen. De factuur is op te vragen via de het account van de Klant.

6.5 De Klant betaalt jaarlijks en voorafgaand één totaalbedrag aan de Contentkalender B.V. om ieder jaar de applicatie te gebruiken.

6.6 Als de Klant deze jaarlijkse kosten niet betaalt, heeft de Contentkalender B.V. het recht om de functionaliteit van de Contentkalender te beperken. Ook stuurt de Contentkalender B.V. een verzoek tot betaling. Wordt er nog niet betaald? Dan wordt de toegang tot de Contentkalender geblokkeerd. De Klant blijft de Contentkalender B.V. de overeengekomen kosten verschuldigd.

6.7 Om weer toegang te krijgen tot de Contentkalender moet de Klant alle openstaande betalingen aan de Contenkalender B.V. voldoen en binnen twee (2) maanden een schriftelijk verzoek indienen. De Contentkalender B.V. brengt tweehonderdvijftig (250) euro in rekening voor het weer activeren van het account. Het activeren gebeurt nadat alle kosten zijn voldaan.

6.8 Komt de Klant de betalingsverplichtingen niet (of niet op tijd) na, is de klant in verzuim. Hiervoor is geen verdere ingebrekestelling nodig. De Klant is vanaf dan het overeengekomen bedrag schuldig plus een rente van 1.5% van het totaalbedrag van de factuur per maand of gedeelte van de maand dat de factuur te laat betaald wordt.

6.9 Alle kosten die de Contentkalender B.V. maakt omdat een Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, zijn voor rekening van de Klant. Dit zijn zowel de kosten waar een rechter aan te pas komt en de kosten waar geen rechter aan te pas komt. Bijvoorbeeld de advocaatkosten en/of de incassokosten. Alle kosten die de Contentkalender B.V. maakt buiten de rechter om, worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.

Artikel 7. Vergoeding

7.1 Omdat de Klant een Overeenkomst aangaat met de Contentkalender B.V. is een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de Diensten. Zowel de frequentie als de hoogte van de vergoeding worden bepaald in de Overeenkomst.

7.2 De vergoeding moet betaald worden ongeacht of de Klant de Contentkalender gebruikt.

Artikel 8. Verplichtingen de Contentkalender B.V.

8.1 De Contentkalender B.V. zorgt voor een regelmatige back-up van de gegevens die de Klant heeft ingevoerd in de Contentkalender.

8.2 De Contentkalender B.V. zorg ervoor dat de gegevens die de Klant heeft ingevoerd in de Contentkalender zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, worden beveiligd tegen:

 1. verlies
 2. diefstal
 3. ongeautoriseerde toegang, en
 4. wijziging door niet-Gebruikers.

8.3 De Contentkalender B.V. zorgt ervoor dat derden niet bij de gegevens van de individuele klant kunnen komen. Tenzij de Contentkalender B.V. dit volgende de wet, een bevoegde instantie of volgens een uitspraak van de rechter verplicht is. Werknemers van Contentkalender B.V. zijn geen derden.

Artikel 9. Verplichtingen van de Klant

9.1 De Klant geeft de Contentkalender B.V. alle informatie en medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het leveren van de Diensten door de Contentkalender B.V. Hieronder valt het doorgeven van ten minste de juiste gegevens van naam, adres en de vestigingsplaats.

9.2 De Klant is zelf verantwoordelijk om de Contentkalender goed te laten functioneren en is zelf verantwoordelijk voor:

 1. de juiste hard- en software
 2. configuratie
 3. randapparatuur
 4. Een internetverbinding
 5. Het voldoen aan eventuele door de Contentkalender B.V. aanbevolen systeemvereisten.

9.3 De Klant garandeert dat zijn gebruikte apparatuur en software voldoet aan de door de Contentkalender B.V. aanbevolen systeemvereisten. De Klant is er zelf verantwoordelijk om zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 10. Gegevens van de Klant

10.1 Alle gegevens die de Klant heeft ingevoerd in de Contentkalender worden opgeslagen in een databank. Deze databank staat onder beheer van een door de Contentkalender B.V. ingeschakelde derde.

10.2 De Klant blijft altijd eigenaar van deze ingevoerde gegevens.

10.3 Een Klant is zelf verantwoordelijk voor een regelmatige back-up van alle gegevens in de Contentkalender. De Contentkalender B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor de kosten van het herstellen van beschadigde of verloren gegevens. Of voor de (gevolg)schade of gederfde winsten van de klant.

10.4 De Klant kan de Contentkalender B.V. vragen om tegen betaling een export te maken van de gegevens. Dit kan tot 28 dagen na het einde van de Overeenkomst. Voorgaande geldt niet voor gegevens die zijn ingevoerd tijdens een proefabonnement.

10.5 Artikel 10.4 geldt niet als de Contentkalender B.V. nooit een betaling heeft ontvangen van de Klant.

10.6 De Contentkalender B.V. houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn voor de door de Klant ingevoerde gegevens. Na deze termijn mag de Contentkalender B.V. de gegevens verwijderen, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de Klant en de Contentkalender B.V.

10.7 Contentkalender B.V. mag anonieme gebruikersstatistieken gebruiken om de applicatie te verbeteren.

Artikel 11. Gebruiksregels

11.1 De Klant zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) de Contentkalender B.V. bij het gebruik van de Diensten en de Contentkalender. De Klant mag geen handelingen doen waarvan aangenomen kan worden dat deze handelingen schade kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) de Contentkalender B.V.

11.2 Het is de Klant niet toegestaan de Contentkalender te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Overeenkomst.

11.3 De Klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de ingevoerde gegevens in de Contentkalender.

11.4 Een Klant is verplicht de Contentkalender zo te gebruiken dat de opgeslagen hoeveelheid informatie en het gemaakte volume van het datatransport niet bovenmatig afwijkt van het gemiddelde gebruik van de Contentkalender. Dit gemiddelde wordt door de Contentkalender B.V. bepaald op basis van het gebruik van andere klanten. Indien het gebruik van de Klant bovenmatig afwijkt, neemt de Contentkalender B.V. contact op met de Klant en heeft De Contentkalender B.V. het recht een aanvullende vergoeding conform haar reguliere tarieven in rekening te brengen voor het gebruik, dan wel het gebruik van de Klant te beperken.

Artikel 12. Ondersteuning

12.1 De Klant heeft recht op ondersteuning bij de Contentkalender zolang de Overeenkomst duurt. De Contentkalender B.V. spant zich in om redelijke ondersteuning te leveren aan de Klant en binnen een redelijke termijn vragen van de klant te beantwoorden. De Contentkalender B.V. biedt hierover echter geen garanties, tenzij partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen.

12.2 Ondersteuning is het recht op het raadplegen van documentatie. Het is 24 uur per dag mogelijk om vragen te stellen via de omgeving van de Contentkalender. Een Klant heeft ook recht op telefonische ondersteuning tijdens Werkdagen. De ondersteuning gaat over de functionaliteit van de Contentkalender diensten bij eigenlijk gebruik door de Gebruiker.

12.3 Ondersteuning omvat niet:

 • diensten voor het afstellen of inrichten van systeemconfiguraties, hardware en netwerken
 • structureel werk zoals het bepalen van projecten, communicaties en taken
 • ondersteuning op locatie
 • het op verzoek van Klant uitbreiden van de functionaliteit van de Contentkalender
 • het converteren van bestanden;
 • installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst omschreven Diensten;
 • Ondersteuning voor (bedienings-) software van andere producenten dan de Contentkalender B.V., waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart;
 • bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de werking van de Contentkalender;
 • het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;
 • Ondersteuning voor de internetverbinding;
 • Ondersteuning in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt.

12.4 Ondersteuning mag slechts worden aangevraagd door de Klant of een Gebruiker.

12.5 Alvorens telefonisch contact op te nemen met de Contentkalender B.V. voor ondersteuning, moet de Gebruiker eerst de gebruikelijke documentatie gelezen hebben en actief naar een oplossing hebben gezocht.

12.6 Indien dit noodzakelijk is voor het leveren van goede ondersteuning mag (een medewerker van) de Contentkalender B.V. in de gegevens van de Klant kijken. Hiervoor zal de Contentkalender B.V. gebruik maken van een gecertificeerd partneraccount.

12.7 De Klant kan de Contentkalender B.V. vragen om te helpen met werkzaamheden zoals genoemd in artikel 12.3. De kosten hiervoor zal de Contentkalender B.V. apart in rekening brengen. Deze komen naast de standaard vergoeding zoals beschreven in artikel 7 en volgen de prijzen zoals geldend bij de Contentkalender B.V.

Artikel 13. Beschikbaarheid

13.1 De Contentkalender B.V. spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Contentkalender.

13.2 De Contentkalender B.V. kan niet garanderen dat de Contentkalender altijd zonder fouten werkt en volledig storingsvrij is. De Contentkalender B.V. kan wel garanderen dat ze alles doet wat redelijkerwijs nodig is om deze storingen te verhelpen, tenzij de storing aan derden te wijten is.

13.3 De Contentkalender B.V. mag de Contentkalender (tijdelijk) buiten werking stellen als dit nodig is voor onderhoud van de Contentkalender. De Contentkalender B.V. mag dit eenzijdig beslissen en zonder voorafgaande bekendmaking bepalen, zonder dat de Klant daarvoor een schadevergoeding mag eisen. De Contentkalender B.V. spant zich in dit tot een minimum te beperken en als het mogelijk is dit een redelijke termijn van tevoren te melden aan de Klant.

13.4 De Contentkalender B.V. mag naar eigen inzicht de Contentkalender vernieuwen en updates uitvoeren of features verwijderd. De Contentkalender B.V. stelt de Klant hiervan op tijd op de hoogte.

Artikel 14. Login procedure

14.1 De Klant dient zorgvuldig om te gaan met de login gegevens voor de Dienst. Het beheer van deze gegevens is volledig de verantwoordelijkheid van de Klant. Op de login gegevens berust een geheimhoudingsplicht. De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik van de eigen login gegevens. Alle handelingen van Gebruikers die beschikken over de login gegevens van de Klant zijn voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op de Diensten en de Website en de Contentkalender zijn het exclusieve eigendom van de Contentkalender B.V. of diens licentiegever(s). Dit geldt ook voor alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie over de Contentkalender. Geen van de bepalingen die in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst staan kan zo opgevat worden dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Klant.

15.2 De Klant mag een aanduiding van intellectuele eigendomsrechten, in de Contentkalender of op de Website, (zoals bijvoorbeeld een logo) niet wijzigen, verwijderen of onherkenbaar maken. Ook mag de Klant het merk, het ontwerp of de domeinnaam van de Contentkalender (c.q. de Contentkalender B.V.) niet gebruiken of registreren in een ander land, waar ook ter wereld. Dit geldt ook voor alle overeenstemmende namen of tekens.

15.3 Als de Klant beschuldigd wordt door een derde van inbreuk op geldende rechten met normaal gebruik van de Contentkalender, dan vrijwaart de Contentkalender B.V. de Klant voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe een Klant wordt veroordeeld. Dit geldt alleen voor de kosten die verband houden met een (vermeende) inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van deze. De Klant moet de Contentkalender B.V. dan wel onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van zo’n rechtsvordering. De Klant moet aan de Contentkalender B.V. toestaan naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen. Ook moet de Klant alle relevante informatie en andere medewerking aan de Contentkalender B.V. verstrekken.

15.4 Indien er door een rechter of derde, beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van de Contentkalender als gevolg van een aanspraak, zoals bedoeld in artikel 15.3, of als de Contentkalender B.V. van mening is dat de kans bestaat dat de Contentkalender het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering, mag de Contentkalender B.V., naar eigen keuze en voor eigen rekening:

 1. Voor de Klant het recht te verkrijgen de Contentkalender te blijven gebruiker,
 2. De (inbreuk makende functionaliteiten of onderdelen van de) Contentkalender vervangen of aanpassen, zodat deze niet langer inbreuk maakt, of
 3. indien de onder sub 1 of 2 genoemde oplossingen redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de Overeenkomst wijzigen zodat de functionaliteiten die inbreuk maken verwijderd worden.

15.5 De in artikel 15.3 opgenomen vrijwaring is niet van toepassing en de Contentkalender B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien:

 1. de Klant de Contentkalender gebruikt met software die niet door de Contentkalender B.V. is aangeleverd en de vordering geen verband houdt met de Contentkalender op zichzelf;
 2. de Klant de Contentkalender onjuist gebruikt, of gebruikt op een wijze die niet beschreven is in de documentatie;
 3. de Klant wijzigingen heeft laten doorvoeren in de Contentkalender door iemand anders dan de Contentkalender B.V.
 4. de Klant door de instructies van de Contentkalender B.V. te volgen, zichzelf kan vrijwaren van een vordering.

15.6 De Contentkalender B.V. mag technische voorzieningen doorvoeren om (intellectuele eigendomsrechten op de) de Contentkalender en documentatie te beschermen. De Klant mag deze beschermingen niet omzeilen of verwijderen.

15.7 De Contentkalender B.V. mag een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om te controleren of de Klant zich houdt aan de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden. Deze controle zal plaatsvinden tijdens de gebruikelijke kantooruren. De Contentkalender B.V. stelt een onafhankelijke deskundige aan om deze controle uit te voeren. De Klant zal aan deze deskundige medewerking verlenen. Deze medewerking bestaat onder andere uit toegang tot alle informatie, ondersteuning, gebouwen en systemen die een deskundige nodig heeft om een goede controle uit te voeren. De deskundige zal de bevindingen presenteren aan de Contentkalender B.V.. Deze bevindingen zullen alleen betrekking hebben op de controle of de Klant de Overeenkomst nakomt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van de Contentkalender B.V., tenzij de controle aantoont dat de Klant de in strijd met de Overeenkomst heeft gehandeld. In dat geval komen de kosten van de controle voor rekening van de Klant.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 Enige in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de Contentkalender B.V..

16.2 De totale aansprakelijkheid van de Contentkalender B.V. jegens de Klant, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, is per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot hetgeen de Klant onder de Overeenkomst heeft betaald aan de Contentkalender B.V. in de zes maanden voorafgaande aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan EUR. 50.000,- op jaarbasis.

16.3 de Contentkalender B.V. is nooit aansprakelijk voor:

 1. indirecte schade;
 2. gederfde winst;
 3. gemiste besparingen;
 4. verminderde goodwill;
 5. schade door bedrijfsstagnatie;
 6. schade als gevolg van aanspraken van klanten van de Klant;
 7. verminking of verlies van data;
 8. schade verband houdende met het gebruik van door Klant aan de Contentkalender B.V. voorgeschreven zaken, materialen of software van derden;
 9. schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan de Contentkalender B.V. voorgeschreven afnemers;

16.4 De Contentkalender B.V. is nooit aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook als er schade geleden wordt door het niet werken van apparatuur (of programma’s) van de Klant of van derden. Een werkende internetverbinding valt binnen deze bepaling.

16.5 de Contentkalender B.V. is niet aansprakelijk voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die in de Contentkalender worden geplaatst.

16.7 De Klant vrijwaart de Contentkalender B.V. voor aanspraken van derden die voortkomen uit of verband houden uit de Klant zijn gebruik van de Contentkalender of het niet-naleven van of overtreden van de bepalingen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden.

16.8 De Contentkalender B.V. kan alleen aansprakelijk gesteld worden door de Klant als deze de Contentkalender B.V. schriftelijk op de hoogte stelt van de tekortkoming middels een deugdelijke ingebrekestelling. Hierin moet een redelijke termijn opgenomen worden die de Contentkalender B.V. in staat moet stellen de tekortkoming te herstellen. Als de Contentkalender B.V. verzuimt de tekortkoming te herstellen binnen de gestelde redelijke termijn, kan de Klant de Contentkalender B.V. aansprakelijk stellen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Contentkalender B.V. in staat is adequaat te reageren.

16.9 Elk recht van de Klant op schadevergoeding vervalt in ieder geval als de Klant verzuimt maatregelen te nemen om:

 1. de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken;
 2. te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat;
 3. indien de Klant nalaat de Contentkalender B.V. zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

16.10 Als de Klant de Contentkalender B.V. niet binnen 2 maanden na het opmerken van de tekortkoming op de hoogte stelt van een vordering, vervalt het recht op schadevergoeding.

Artikel 17. Privacy

17.1 Als de Klant persoonsgegevens van derden verzamelt en daarvoor de Contentkalender gebruikt, dan is de Klant zelf verantwoordelijk voor een juiste verwerking van deze persoonsgegevens. De Contentkalender B.V. zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van en in overeenstemming met de Klant, waaronder mede begrepen het bepaalde in de Overeenkomst. Hierbij is Klant als Verwerkingsverantwoordelijke aan te merken en is de Contentkalender B.V. aan te merken als verwerker. Afspraken over de verwerking en beveiliging zijn vastgelegd in de bijlage ‘Verwerking van persoonsgegevens’ bij deze Algemene Voorwaarden. De bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

17.2 De Klant vrijwaart de Contentkalender B.V. van alle aanspraken die een derde aan de Contentkalender B.V. voorlegt zover deze aanspraken betrekking hebben op of verband houden met een schending van privacywetgeving door de Klant, zoals deze staan beschreven in de wet bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1 Zowel de Klant als de Contentkalender B.V. maakt Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere partij niet openbaar en gebruikt deze niet voor een ander doel deze informatie is verkregen.

18.2 Zowel de Klant als de Contentkalender B.V. neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie of gegevens:

 1. die de ontvangende partij al in bezit had, voordat de verstrekkende partij deze gaf
 2. die onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld,
 3. die algemeen bekend zijn of bekend zijn gemaakt, zonder dat met die bekendmaking de geheimhouding is geschonden.
 4. die door een derde aan de klant zijn verstrekt, zonder dat deze derde daarmee een geheimhoudingsplicht schendt

18.3 De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de Vertrouwelijke Informatie openbaar gemaakt of verstrekt moet worden als gevolg van een gerechtelijk bevel, een wetswijziging of bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie. De ontvangende partij moet zich tot het uiterste inzetten om deze openbaarmaking te beperken en is verplicht de betrokken partij op de hoogte te brengen voordat de informatie openbaar gemaakt of verstrekt wordt, voor zover de aard van dit bevel zich hiertegen niet verzet.

18.4 Zowel de Klant als de Contentkalender B.V. zorgen ervoor dat hun medewerkers (of ingeschakelde derde partijen) deze geheimhoudingsplicht nakomen.

Artikel 19. (leverings)termijnen

19.1 Alle (leverings)termijnen worden door de Contentkalender B.V. naar beste weten vastgesteld en gecommuniceerd naar de klanten. Alle termijnen zijn in beginsel streeftermijnen en zijn niet fataal, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Zodra de Contentkalender B.V. weet dat de (leverings)termijn niet gehaald gaat worden, dan zal zij de Klant op de hoogte brengen waar nodig. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding in verband met een verlate levering. Ook heeft de Contentkalender B.V. altijd het recht om deelleveringen uit te voeren.

Artikel 20. Uitsluiting

20.1 De Contentkalender B.V. geeft geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden dan diegene die uitdrukkelijk worden genoemd in de Overeenkomst.

Artikel 21. Overmacht

21.1 Partijen zijn niet verplicht de contractuele verplichtingen na te komen als er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, tekortkomingen van toeleveranciers, transportproblemen en stakingen.

21. 2 De Klant kan zich niet beroepen op overmacht indien deze zijn betalingsverplichtingen niet kan nakomen. De betalingsverplichting moet altijd voldaan worden.

21.3 Voldoet de Contentkalender B.V. al (gedeeltelijk) aan haar verplichtingen, of kan de Contentkalender B.V. door overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen. Dan mag de Contentkalender B.V. het gedeelte waar wel aan voldaan is factureren aan de Klant.

21.4 Indien een overmachtssituatie langer dan 45 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen, zonder dat hierbij enige verplichting tot ongedaanmaking ontstaat.

Artikel 22. Overige bepalingen

22.1 De Contentkalender B.V. mag de rechten op plichten die voorvloeien uit deze Overeenkomst overdragen aan een derde. Dit kan een dochteronderneming zijn of een derde die de Contentkalender B.V. inschakelt. Als de Contentkalender B.V. dit overdraagt blijven dezelfde voorwaarden van toepassing op de Klant.

22.2 Alle informatie of andere mededelingen in verband met de Diensten van de Contentkalender B.V. moeten schriftelijk of via de Contentkalender medegedeeld worden. Gebeurt dit schriftelijk dan gaat dit via het (e-mail)adres wat bekend is.

22.3 Het kan voorkomen dat er een bepaling in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst staat die in strijd is met de wet, of op een andere manier nietig is. Als dit het geval is, dan is deze bepaling opzichzelfstaand en is niet meer van toepassing. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen in de Overeenkomst of de geldig van de Overeenkomst, en de Contentkalender B.V. en de Klant zullen dan samen overleggen om een nieuwe bepaling op te stellen die dezelfde strekking heeft, maar niet meer in strijd is met de wet, of op een andere manier nietig is. De overige bepalingen van de Overeenkomst blijven dan wel onverminderd van kracht.

22.4 Als de Contentkalender B.V. verzuimt om één (of meerdere) van deze bepalingen te handhaven, of als de Contentkalender B.V. daarin vertraagd is, dan betekent dat niet dat de Contentkalender B.V. afstand doet van enig recht tot handhaving.

22.5 De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vervangen ze alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling. Met uitzondering van hetgeen wat genoemd is in artikel 2.2 en artikel 6.2 kan de Overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd met wederzijdse instemming van partijen..

22.6 Als de Klant andere voorwaarden heeft die geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn op de Overeenkomst, dan worden deze nadrukkelijk van de hand gewezen door de Contentkalender B.V.. Dit geldt natuurlijk niet als de Contentkalender B.V. ze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

22.7 Iedere vorm van communicatie tussen de Contentkalender B.V. en Klant mag elektronisch geschieden. De uitzonderingen hierop staan vastgelegd in de wet, of staan vermeld in de Algemene voorwaarden of de Overeenkomst.

22.8 De door de Contentkalender B.V. opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.

22.9 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Klant, komt dit voor risico van Klant, ook als de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

22.10 De Klant mag niet de rechten of verplichtingen die voortkomen uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden overdragen aan derden.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst worden bij een bevoegde rechter in Utrecht voorgelegd. Dit geldt ook voor alle geschillen met betrekking tot de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst.

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

Deze overeenkomst is standaard van toepassing op alle overeenkomsten (hierna: de Overeenkomst) van Contentkalender B.V. (hierna: Verwerker) met haar klanten, zoals bepaald in de algemene voorwaarden lid 17.1.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Overeenkomst en wel voor het gebruikersbeheer van de applicatie, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Annex 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG.
2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze verwerkersovereenkomst.
2.3. De verplichtingen van Verwerker die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
2.4. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.
2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA's) en een eventueel benodigde voorafgaande raadpleging bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De verwerker brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening (max. € 100,- per uur voor alleen directe uren).
2.6. Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1. Verwerker stelt ten behoeve van de verwerkingen haar diensten ter beschikking die door Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Verwerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.
4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.
4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van de in Annex 2 genoemde derden zonder nadere toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke.
5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
6.2. Verwerker heeft in ieder geval de maatregelen genomen zoals genoemd in het Beveiligingsprotocol dat op verzoek bij Verwerker opvraagbaar is. Verwerker mag het Beveiligingsprotocol op ieder moment eenzijdig aanpassen. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen van aanpassingen.
6.3. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 7. Meldplicht

7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingsincident en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte van het beveiligingsincident en/of het datalek.
7.2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een beveiligingsincident en/of datalek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

 • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie;
 • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
 • de maatregelen die Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. De verwerker helpt om te voldoen aan de rechten van betrokkenen. De verwerker brengt hier niet meer dan redelijke kosten voor in rekening (max. € 100,- per uur voor alleen directe uren).

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te voeren ter controle van naleving van de algemene regels rond verwerking van persoonsgegevens, en alles dat daar direct verband mee houdt.
10.2. Deze audit mag eens per jaar plaatsvinden.
10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.
10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de bepaling uit de Overeenkomst geldt.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door, en op het moment van, het aangaan van de Overeenkomst door Verwerkingsverantwoordelijke.
12.2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
12.3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
12.4. Deze Verwerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Overeenkomst.

Annex 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Categorieën betrokkenen en persoonsgegevens van verschillende doeleinden

Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende persoonsgegevens van de genoemde categorieën betrokkenen verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

Klanten

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Na afloop van de verwerkingsdiensten verwijdert de verwerker de gegevens (of retourneert deze aan verantwoordelijke indien deze daarom verzoekt), tenzij men wettelijk verplicht is deze te bewaren. Het verwijderen van deze gegevens gebeurt na 30 dagen.

Annex 2: Overzicht van goedgekeurde subverwerkers

De volgende Subverwerkers zijn hierbij goedgekeurd voor de hieronder omschreven werkzaamheden.

Naam entiteit

Vestigingsplaats

Soort activiteit

EsperantoXL

Korenmolenlaan 1-G

3447 GG Woerden

Applicatieontwikkeling

XANO

Serverlocatie: Frankfurt

Platformhosting

Hubspot


Verwerken van inbound marketing leads en klantenservicevragen