Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Voor de volgende begrippen gelden in deze Contentkalender algemene voorwaarden en in de Contentkalender Overeenkomst de volgende definities:

“Afnemer”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Registratie heeft voltooid, alsmede een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Contentkalender Overeenkomst met Leverancier is aangegaan;

“Documentatie”: de schriftelijke en/of elektronische documentatie behorend bij de Web Applicatie;

“Contentkalender Dienst(en)”: het geheel van door Leverancier te verlenen diensten zoals nader beschreven in de Contentkalender Overeenkomst;

“Contentkalender Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer met betrekking tot de Contentkalender Diensten, waarop de Contentkalender Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

“Contentkalender Algemene Voorwaarden”: deze Contentkalender algemene voorwaarden;

“Gebruiker”: Afnemer en/of een Medewerker van Afnemer en/of een door Afnemer ingeschakelde derde, die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van Afnemer;

“Leverancier”: De contentkalender B.V. die als leverancier optreedt;

“Log-in Procedure”: de door Leverancier voorgeschreven procedure die Afnemer dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot de Web Applicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van een beveiligde versleutelde verbinding (Secure Sockets Layer);

“Log-in Gegevens”: een uitsluitend voor Gebruiker bestemde code, bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Web Applicatie;

“Medewerker”: een werknemer van Afnemer of Leverancier, dan wel een natuurlijke persoon (al dan niet handelend in beroep of bedrijf) die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van Afnemer dan wel Leverancier;

“Onvolkomenheid”: alle tekortkomingen van de Web Applicatie die aan het functioneren daarvan als omschreven in de bijbehorende Documentatie in de weg staan. Het ontbreken van functionaliteit in een nieuwe versie van de Web Applicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;

“Registratie”: het via de Website invullen van een formulier waarmee gegevens van een toekomstige Afnemer worden vastgelegd;

“Systeemeisen”: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van de Contentkalender Diensten;

“Vertrouwelijke Informatie”: de vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of Leverancier, daaronder begrepen (a) informatie die schriftelijk als "vertrouwelijk" is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend moet worden verondersteld;

“Web Applicatie”: de programmatuur zoals beschreven in de Contentkalender Overeenkomst, waartoe Leverancier middels de Contentkalender Diensten aan Afnemer toegang verleent voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Contentkalender Overeenkomst en Contentkalender Algemene Voorwaarden;

“Website”: de website van Leverancier, toegankelijk via de URL http://www.ContentKalender.nl;

“Werkdagen”: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in Nederland;

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Deze Contentkalender Voorwaarden zijn van toepassing op de Contentkalender Overeenkomst, alsmede op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met Leverancier die betrekking hebben op Contentkalender Diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Leverancier is gerechtigd de Contentkalender Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Leverancier zal Afnemer ten minste twee (2) maanden voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien Afnemer niet akkoord is met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de Contentkalender Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, opzeggen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden. Indien Afnemer niet binnen vijftien dagen na ontvangst van de mededeling van Leverancier vóór het inwerkingtreden van de aangekondigde wijzigingen schriftelijk of via de Web Applicatie uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzigingen, wordt Afnemer geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

2.3 Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de Contentkalender Diensten zijn vrijblijvend en herroepbaar.

2.4 Leverancier levert een digitaal abonnement op de Contentkalender, waarmee het mogelijk is om via één of meerdere accounts van de Contentkalender gebruik te maken. Voor het aangaan van een digitaal abonnement dient eerst een (gratis) account te worden aangemaakt. Dit vindt plaats door aan te melden alsmede de Contentkalender Algemene Voorwaarden en Privacy statement te accepteren. De Contentkalender Overeenkomst komt tot stand nadat Leverancier deze order heeft aanvaard en bevestigd aan de Afnemer per e-mail. Het abonnement omvat één of meerdere accounts voor het gebruik van de Contentkalender voor de overeengekomen termijn. Het abonnement kan in de Web Applicatie worden ge-upgrade. Per extra account zijn hieraan kosten verboden. Deze (deel) Contentkalender Overeenkomst komt eveneens tot stand nadat Leverancier deze upgrade heeft aanvaard en bevestigd per e-mail aan Afnemer.

2.5 Het staat Leverancier vrij om in het onder artikel 2.4 bedoelde geval zonder opgave van redenen de door Afnemer geplaatste order niet te aanvaarden danwel niet te bevestigen, als gevolg waarvan de Contentkalender Overeenkomst niet tot stand komt.

Artikel 3. Gebruiksrecht

3.1 Leverancier verleent Afnemer alsmede haar Gebruikers hierbij het niet-exclusieve recht , niet-overdraagbare en niet sublicentieerbare om de Web Applicatie te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer, voor het in de Contentkalender Overeenkomst opgenomen aantal Gebruikers. Het gebruiksrecht houdt tevens in het recht de bij de Web Applicatie behorende Documentatie te gebruiken.

3.2 Het onder 3.1 genoemde gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de Contentkalender Overeenkomst tot stand is gekomen en eindigt automatisch zodra de Contentkalender Overeenkomst is geëindigd.

3.3 Afnemer staat ervoor in dat Afnemer en diens Gebruikers de Web Applicatie slechts zullen gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de Contentkalender Overeenkomst en deze Contentkalender Algemene Voorwaarden.

3.4 Leverancier is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Web Applicatie. Leverancier zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie, een en ander naar oordeel van Leverancier.

Artikel 4. Reikwijdte van het gebruiksrecht

4.1 Afnemer staat ervoor in dat de Web Applicatie niet wordt gebruikt ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer en haar Gebruikers

4.2 Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de Web Applicatie te gebruiken voor of door meer dan in de Contentkalender Overeenkomst opgenomen aantal Gebruikers.

4.3 Het is Afnemer niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Contentkalender Overeenkomst of de Contentkalender Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden.

Artikel 5. Duur en einde Overeenkomst

5.1 De Contentkalender Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Contentkalender Overeenkomst.

5.2 Na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 5.1 wordt de Contentkalender Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij één van beide partijen de Contentkalender Overeenkomst ten minste één (1) maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk of via de Web Applicatie opzegt.

5.3 Bij beëindiging van de Contentkalender Overeenkomst heeft Afnemer, tot op de laatste dag van de Contentkalender Overeenkomst, de mogelijkheid een export van de gegevens te maken.

5.4 De Contentkalender Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat Afnemer aan Leverancier meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat Leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan of wil voldoen, of op het moment dat (de onderneming van) Afnemer zijn activiteiten staakt, geliquideerd wordt, surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe indient bij de gerechtelijke instanties.

5.5 De Contentkalender Overeenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Contentkalender Overeenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling.

5.6 Leverancier is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven in artikel 5.2, 5.4 en 5.5.

5.7 Bij beëindiging van de Contentkalender Overeenkomst zal Afnemer terstond het gebruik van de Web Applicatie staken en gestaakt houden. Leverancier zal bij beëindiging van de Contentkalender Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan Afnemer restitueren.

5.8 De looptijd van de Contentkalender Overeenkomst wordt niet gewijzigd als gevolg van het plaatsen van nieuwe accounts door Afnemer tijdens de Contentkalender Overeenkomst.

5.9 Opzegging van een deel van de Contentkalender Overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk voor zover het de opzegging voor één of meerdere accounts betreft en Afnemer daarbij uitdrukkelijk aangeeft voor hoeveel dit geldt. De opzeggingstermijn als bedoeld in artikel 5.2 is hierop van overeenkomstige toepassing.

5.10 De deelopzegging conform artikel 5.9 heeft niet geldig plaatsgevonden indien Afnemer niet heeft aangegeven voor welk aantal accounts opgezegd dient te worden. Zolang Afnemer dit niet (tijdig) aangeeft, blijft hij de vergoeding verschuldigd die geldt voor het aantal bij Leverancier bekende actieve accounts.

Artikel 6. Prijs en betaling

6.1 Alle door Leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Afnemer komen.

6.2 Leverancier is gerechtigd de vergoeding als genoemd in artikel 7 jaarlijks aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden tijdig medegedeeld. Afnemer verklaart zich met eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle huishoudens 2005 = 100). Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan Afnemer de Contentkalender Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, schriftelijk of via de Web Applicatie opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van prijswijziging.

6.3 Indien Afnemer de Contentkalender Overeenkomst niet binnen één maand na kennisgeving van de prijsverhoging opzegt, wordt Afnemer geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard.

6.4 Betaling voor een upgrade van het Abonnement geschiedt direct via i-DEAL. Leverancier verstrekt aan Afnemer digitaal een factuur. De factuur is vervolgens zichtbaar in de Web Applicatie van de Contentkalender.

6.5 Afnemer is alleen gerechtigd de applicatie te gebruiken zolang aan het bepaalde in de Contentkalender Overeenkomst en Contentkalender Algemene voorwaarden zijn voldaan en in geval van een upgrade van het Abonnement nadat betaling van het abonnement door Leverancier is ontvangen. Indien Afnemer dit niet nakomt behoudt Leverancier zich het recht voor om de functionaliteit van de Web Applicatie te beperken en/of te blokkeren. Afnemer blijft Leverancier de overeengekomen vergoeding verschuldigd gedurende de periode dat toegang tot de Web Applicatie is beperkt of geblokkeerd.

6.6 Op verzoek van Afnemer kan de toegang tot de Web Applicatie die conform artikel 6.5 is beperkt of geblokkeerd, binnen twee (2) maanden gereactiveerd worden tegen betaling van de openstaande vergoedingen, vermeerderd met een extra vergoeding van € 250,- voor de door Leverancier gemaakte kosten

6.7 Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van dit artikel 6 niet of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Afnemer is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand.

6.8 Alle kosten die Leverancier zowel in als buiten rechte heeft gemaakt, met inbegrip van advocaatkosten, ten gevolge van het niet nakomen door Afnemer van zijn betalingsverplichtingen komen voor rekening van Afnemer. De door Leverancier gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.

6.9 Onverminderd het in dit artikel 6 bepaalde, is Leverancier gerechtigd in de in artikel 5.4 bedoelde gevallen per direct vooruitbetaling van Afnemer te verlangen tot het einde van de (beoogde) looptijd van de Contentkalender Overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Vergoeding

7.1 Afnemer is uit hoofde van de Contentkalender Overeenkomst aan Leverancier een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt nader bepaald in de Contentkalender Overeenkomst.

7.2 De vergoeding is verschuldigd ongeacht of Afnemer gebruik maakt van de Contentkalender Diensten.

Artikel 8. Verplichtingen Leverancier

8.1 Leverancier staat ervoor in dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van de gegevens die Afnemer en/of diens Gebruikers middels de Web Applicatie heeft/hebben ingevoerd.

8.2 Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die Afnemer en/of diens Gebruikers middels de Web Applicatie heeft / hebben ingevoerd zo goed als redelijkerwijs en technisch mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-Gebruikers.

8.3 Behoudens het bepaalde in artikel 12.6 of tenzij anders is overeengekomen, onthoudt Leverancier zich van het inzien van de gegevens die Afnemer en/of diens Gebruikers middels de Web Applicatie bij Leverancier heeft/hebben geplaatst, en stelt Leverancier geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 9. Verplichtingen en medewerking Afnemer

9.1 Afnemer is verplicht de gebruiksregels van artikel 11 in acht te nemen.

9.2 Afnemer dient een bankrekening te hebben bij een bij de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank.

9.3 Afnemer dient een wijziging in haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld schriftelijk aan Leverancier mede te delen.

9.4 Indien Afnemer zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Contentkalender Overeenkomst en deze Contentkalender Algemene Voorwaarden niet nakomt, is Leverancier gerechtigd om het gebruik van de Web Applicatie door Afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken en/of te blokkeren conform het bepaalde in artikel 6.5.

9.5 Afnemer draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Contentkalender Diensten.

9.6 Afnemer staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Contentkalender Diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

9.7 Afnemer zal Leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Leverancier van correcte en actuele NAW-gegevens, verschaffen die Leverancier nodig heeft voor de instandhouding van de Contentkalender Diensten.

Artikel 10. Gegevens

10.1 De gegevens die Afnemer en/of diens Gebruikers middels de Web Applicatie heeft/hebben ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door Leverancier ingeschakelde derde staat.

10.2 Afnemer blijft te allen tijde eigenaar van de door en/of namens haar ingevoerde gegevens. Leverancier is op geen enkele manier gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

10.3 Afnemer dient regelmatig een back-up te maken van alle gegevens die middels de Web Applicatie zijn ingevoerd. Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van Afnemer.

10.4 Tot 28 dagen na het einde van de Contentkalender Overeenkomst kan Afnemer Leverancier verzoeken, tegen betaling van een vergoeding, hem de ‘export’ gegevens van Afnemer digitaal te doen toekomen. Afnemer verleent voor dat geval Leverancier toegang tot de gegevens. Dit geldt niet indien enkel een zogenaamd proefabonnement wordt afgesloten.

10.5 Leverancier is niet gehouden om gehoor te geven aan het in dit artikel 10.4 bedoelde verzoek, indien Leverancier nimmer een betaling van Afnemer heeft ontvangen.

10.6 Leverancier hanteert voor de bewaring van gegevens de wettelijke bewaartermijnen. Na beëindiging van de Overeenkomst wordt door Leverancier de Web Applicatie ingevoerde gegevens minimaal 28 dagen bewaard. Na deze periode is Leverancier gerechtigd deze gegevens te verwijderen tenzij een nadere overeenkomst is gesloten.

10.7 Leverancier is gerechtigd geanonimiseerde totaaltellingen op de gegevens uit te voeren ten behoeve van het verbeteren van de inrichting en functionaliteit van de Web Applicatie. Voor ieder ander gebruik voor onderzoeksdoeleinden en/of bench marking van deze gegevens door Leverancier of een door Afnemer in te schakelen derde partij zullen Leverancier en Afnemer een nadere overeenkomst sluiten.

Artikel 11. Gebruiksregels

11.1 Afnemer zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) Leverancier bij het gebruik van de Contentkalender Diensten, een en ander naar het oordeel van Leverancier. Het is Afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) Leverancier.

11.2 Het is Afnemer niet toegestaan de Contentkalender Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen, de Contentkalender Overeenkomst of de Contentkalender Algemene Voorwaarden.

11.3 Afnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij en/of zijn Gebruikers middels de Web Applicatie bij Leverancier heeft/hebben geplaatst.

11.4 Afnemer verplicht zich jegens Leverancier de Contentkalender Diensten zodanig te gebruiken dat de door hem opgeslagen hoeveelheid informatie en het door hem gerealiseerde volume van het datatransport niet significant afwijken van het door Leverancier aangegeven gemiddelde gebruik van de Contentkalender Diensten door andere Afnemers. Indien dit gebruik door Afnemer naar het oordeel van Leverancier significant afwijkt van het gemiddelde gebruik, zal Leverancier contact opnemen met Afnemer teneinde specifieke voorwaarden met Afnemer overeen te komen voor het extra gebruik. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over deze specifieke voorwaarden is Leverancier gerechtigd om het gebruik van de Web Applicatie door Afnemer zonder voorafgaande aankondiging te beperken en/of te beëindigen.

Artikel 12. Support

12.1 Gedurende de Contentkalender Overeenkomst heeft Afnemer recht op support.

12.2 Support omvat i) het recht op het raadplegen van Documentatie en ii) het recht op ondersteuning via e-mail gedurende kantooruren (op Werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur), met inachtneming van artikel 12.3 en 12.4.

12.3 De ondersteuning betreft de functionaliteit van de Contentkalender Diensten bij eigenlijk gebruik door de Gebruiker.

12.4 Support omvat niet:
a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
b) structureel werk zoals het definiëren van campagnes, communicaties, doelgroepen en contentformaten
c) ondersteuning op locatie;
d) het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de Web Applicatie;
e) het converteren van bestanden;
f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan Leverancier;
g) installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Contentkalender Overeenkomst omschreven diensten;
h) support voor (bedienings-) software van andere producenten dan Leverancier, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart;
i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Web Applicatie;
j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;
k) support voor de internetverbinding;
l) support in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt.

12.5 Support mag slechts worden aangevraagd door een Beheerder van de Web Applicatie en eerst nadat de Documentatie is geraadpleegd.

12.6 In het kader van het leveren van support is Leverancier gerechtigd de gegevens van Afnemer, bedoeld in artikel 10, in te zien.

12.7 Indien Leverancier in opdracht van Afnemer werkzaamheden met betrekking tot de onder 12.5 a) tot en met l) genoemde onderwerpen verricht, zal Leverancier deze werkzaamheden naast de vergoeding als bedoeld in artikel 7, aan Afnemer apart in rekening brengen conform de alsdan bij Leverancier geldende prijzen en gemaakte kosten.

Artikel 13. Beschikbaarheid

13.1 Leverancier streeft naar een optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden.

13.2 Leverancier garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Web Applicatie kan worden gemaakt of dat de Web Applicatie voortdurend toegankelijk is, nu de Web Applicatie naar haar aard niet (volledig) storingsvrij is. Leverancier doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen in de Web Applicatie zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden te wijten zijn.

13.3 Leverancier is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot de Web Applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van een of meer Contentkalender Diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van Afnemer jegens Leverancier met zich meebrengt. Leverancier spant zich in dit tot een minimum te beperken en indien mogelijk Afnemer tijdig te informeren.

Artikel 14. Log-in Procedure

14.1 Afnemer is verplicht de Log-in Procedure te volgen.

14.2 Leverancier is gerechtigd om de Log-in Procedure naar eigen inzicht aan te passen. Leverancier zal Afnemer hiervan tijdig op de hoogte stellen.

14.3 Afnemer dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens. De Log-in Gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt door derden die geen Gebruiker van Afnemers zijn Afnemer en de Gebruikers zijn ten aanzien van de Log-in Gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Afnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn Log-in Gegevens. Alle handelingen van de Gebruikers te dier zake zijn voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Web Applicatie en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Leverancier of diens licentiegever(s). Geen van de in de Contentkalender Overeenkomst of de Contentkalender Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Afnemer.

15.2 Het is Afnemer niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier op of in de Web Applicatie of Documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is Afnemer niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de Leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

15.3 Leverancier vrijwaart Afnemer voor elke schadevergoeding en alle kosten en onkosten waartoe Afnemer ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden door het gebruik door Afnemer, overeenkomstig de Contentkalender Overeenkomst en de Documentatie, van de Web Applicatie of enig deel daarvan, mits i) Afnemer Leverancier onmiddellijk schriftelijk van een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt wanneer deze aan hem wordt aangekondigd, ii) Afnemer aan Leverancier toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende aanspraken te voeren en een schikking te treffen en iii)Afnemer daarbij op eerste verzoek van Leverancier alle relevante informatie en andere medewerking aan Leverancier verstrekt.

15.4 Indien een gerechtelijk verbod op het gebruik door Afnemer van de Web Applicatie is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling als bedoeld in artikel 15.3 dan wel, naar het oordeel van Leverancier, de kans bestaat dat de Web Applicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Leverancier het recht om naar eigen keuze en voor eigen rekening (I) voor Afnemer het recht te verkrijgen de Web Applicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in de Contentkalender Overeenkomst en deContentkalender Voorwaarden; (II) de Web Applicatie te vervangen of zodanig aan te passen, dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of (III) indien de voorgaande opties (I) en (II) redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de Contentkalender Overeenkomst en/of deze Contentkalender Voorwaarden, evenals de uit hoofde van de Contentkalender Overeenkomst en/of deze Contentkalender Voorwaarden toegekende rechten met betrekking tot die inbreukmakende Web Applicatie, te beëindigen.

15.5 Onverminderd het in artikel 15.3 bepaalde, is Leverancier uit hoofde van dit artikel niet aansprakelijk jegens Afnemer voor zover een vordering verband houdt met (I) gebruik van de Web Applicatie in samenhang met niet door Leverancier geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Web Applicatie op zichzelf geen inbreuk zou maken of anderszins onderwerp van de vordering zou zijn; (II) onjuist gebruik van de Web Applicatie of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; (III) een aanpassing van de Web Applicatie die door een andere (rechts)persoon dan Leverancier is doorgevoerd; of (IV) het opvolgen door Leverancier van de uitdrukkelijke instructies van Afnemer. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen vorderingen als omschreven in de punten (I) tot en met (IV) van dit artikel.

15.6 Afnemer erkent en aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van Leverancier voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere (intellectuele eigendoms)rechten van derden luidt zoals bepaald in dit artikel 15 alsmede in artikel 16.

15.7 Leverancier is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Web Applicatie en de Documentatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Web Applicatie. Het is Afnemer niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.

15.8 Leverancier kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of Afnemer de voorwaarden van de Contentkalender Overeenkomst en de Contentkalender Voorwaarden naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Afnemer hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door Leverancier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door Afnemer afgegeven rapporten en de naleving door Afnemer van de Contentkalender Overeenkomst en de Contentkalender Voorwaarden, maar verschaft Leverancier in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van Leverancier, tenzij de controle aantoont dat Afnemer de voorwaarden van de Contentkalender Overeenkomst of de Contentkalender Voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van Afnemer zijn.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld, is Leverancier slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

16.2 In het geval van lichamelijk letsel, ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft, is de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR 500.000 per schadetoebrengende gebeurtenis. In het geval van zaakschade is de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt tot EUR 50.000 per schadetoebrengende gebeurtenis. In beide gevallen geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis.

16.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

16.4 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Web Applicatie.

16.5 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van Afnemer of van derden, van apparatuur van Afnemer, Leverancier of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Leverancier of derden.

16.6 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels de Web Applicatie bij Leverancier worden geplaatst.

16.7 Voor zover Leverancier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van alle in de zes (6) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan Afnemer gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door Leverancier aan Afnemer in die periode. Voor zover Leverancier ook geen aanspraak kan maken op de in dit artikel genoemde beperking, geldt dat de aansprakelijkheid van Leverancier in ieder geval beperkt is tot EUR 10.000.

16.8 Afnemer erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Contentkalender Diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.

16.9 Afnemer erkent en aanvaardt dat de Web Applicatie nimmer perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle Onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld.

16.10 Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Contentkalender Overeenkomst of de Contentkalender Voorwaarden.

16.11 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met Afnemer ontstaat in alle gevallen slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.

16.12 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien Afnemer heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien Afnemer nalaat Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

16.13 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 17. Privacy

17.1 Voor zover Afnemer met gebruikmaking van de Web Applicatie persoonsgegevens verwerkt is Afnemer daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Leverancier zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van Afnemer en overeenkomstig de instructies van Afnemer, waaronder mede begrepen het bepaalde in de Contentkalender Overeenkomst.

17.2 Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de Contentkalender Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer en/of de door Afnemer in het kader van de Contentkalender Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Leverancier mochten worden ingesteld wegens een niet aan Leverancier toe te rekenen schending van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Artikel 18. Geheimhouding

18.1 Elk van beide partijen zal Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen.

18.2 Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens - al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie - indien die informatie of gegevens: (I) reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen; (II) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij; (III) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of (IV) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.

18.3 De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

18.4 Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers, Gebruikers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

Artikel 19. (Leverings)termijnen

19.1 Alle (leverings)termijnen worden door Leverancier naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra Leverancier op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg met Afnemer. Afnemer heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. Leverancier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

Artikel 20. Uitsluiting

20.1 Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Contentkalender Overeenkomst en de Contentkalender Algemene Voorwaarden is opgenomen, geeft Leverancier geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de Contentkalender Diensten en wijst Leverancier hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de Contentkalender Diensten.

Artikel 21. Overmacht

21.1 Een partij is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Contentkalender Overeenkomst of de Contentkalender Algemene Voorwaarden, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Leverancier, transportproblemen en stakingen.

21.2 Indien Leverancier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de wederpartij dan wel Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

21.3 Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan 6 weken zal duren, heeft de andere partij het recht de Contentkalender Overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.

Artikel 22. Overige bepalingen

22.1 Leverancier kan zijn rechten of plichten uit hoofde van de Contentkalender Algemene Voorwaarden of de Contentkalender Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding zijn deze Contentkalender Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op Afnemer.

22.2 Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Contentkalender Overeenkomst of de Contentkalender Algemene Voorwaarden dient via de Web Applicatie dan wel schriftelijk te worden gericht aan het adres van de andere partij zoals vermeld in de Contentkalender Overeenkomst.

22.3 Indien enige bepaling uit de Contentkalender Overeenkomst of uit deze Contentkalender Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Contentkalender Overeenkomst of deze Contentkalender Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

22.4 Vertraging of verzuim van de zijde van Leverancier met betrekking tot het jegens de Afnemer geldend maken van enig recht dat Leverancier op grond van de Contentkalender Overeenkomst of de Contentkalender Algemene Voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van recht in. Indien een partij afstand doet van een recht dat hij op grond van de Contentkalender Overeenkomst of Contentkalender Algemene Voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.

22.5 De Contentkalender Overeenkomst en de Contentkalender Algemene Voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de Contentkalender Diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Behoudens het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 6.2 kan de Contentkalender Overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel Afnemer als Leverancier ondertekende overeenkomst.

22.6 De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door Leverancier uitdrukkelijk is aanvaard.

22.7 Iedere communicatie tussen Leverancier en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Contentkalender Algemene Voorwaarden en/of de Contentkalender Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

22.8 De door Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

22.9 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 23. Toepasselijk recht en geschillen

23.1 Op de Contentkalender Algemene Voorwaarden en de Contentkalender Overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Contentkalender Algemene Voorwaarden of de Contentkalender Overeenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter in Utrecht voorgelegd.